تاریخ : سه شنبه 25 مرداد 1401
کد 133

به اطلاع دانشجویان دانشکده حفاظت آثار فرهنگی می رساند فرآیند و تاریخ های مهم برنامه دفاع کارشناسی و ارشد ترم جاری به شرح زیر است.

دانشجویان کارشناسی: آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع از طریق کارتابل دانشجویی 10 شهریور ، آخرین مهلت تحویل پروژه 12 شهریور - تاریخ دفاع15 , 16 شهریور دانشجویان ارشد: آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع 15 شهریور آخرین مهلت تحویل پروژه 25شهریور - تاریخ دفاع تا ابتدای مهر وابسته به تعداد دانشجویان متقاضی اعلام میگردد.
به اطلاع دانشجویان دانشکده حفاظت آثار فرهنگی می رساند فرآیند و تاریخ های مهم برنامه دفاع کارشناسی و ارشد ترم جاری به شرح زیر است.

دانشجویان کارشناسی:
 آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع از طریق کارتابل دانشجویی  10 شهریور ،
 آخرین مهلت تحویل پروژه 12 شهریور - تاریخ دفاع15 , 16 شهریور

دانشجویان ارشد: آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع 15 شهریور
 آخرین مهلت تحویل پروژه 25شهریور - تاریخ دفاع تا ابتدای مهر وابسته به تعداد دانشجویان متقاضی اعلام میگردد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.