نشریات دانشجویی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

گاهنامه علمی-دانشجویی مرمت و میراث فرهنگی
صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
دریافت شماره 1- پاییز 1393 دریافت پیش شماره 1391


گاهنامه علمی-دانشجویی تخصصی حفاظت و مرمت
صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت آثارتاریخی و باستان‌سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پست الکترونیک: journal.restoration[at]gmail.com
                                 
دریافت گاهنامه تخصصی حفاظت و مرمت شماره 2-1-1397
 
 
نشریه علمی تخصصی دانش مرمت و باستان سنجی ایران
صاحب امتیاز:
پست الکترونیک: maremat.bastansanji@gmail.com

 
 دانلود نسخه: شماره نخست: پاییز و زمستان 1399
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.