مدیریت

 

رئیس دانشکده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومدکتر بهرام آجورلو

تلفن : 04135297142
دورنگار : 04135419968
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل

معاونت دانشکده 

دکتر مهدی رازانی

تلفن : 04135297536
دورنگار : 04135419968
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/ ایمیل:: m.razani[at]tabriziau.ac.ir
 
 

کارشناس و مسئول دفتر دانشکده 
احمد هاشمی

تلفن : 04135297140
دورنگار : 04135419968
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/ ایمیل: ahashemi_62@yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.