اعضای کمک آموزشی

 
تکنیسین کارگاه ها
محمرمحمدرضا شکوری

تلفن: 04135297580
دورنگار: 04135419967
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : amirreza91[at]yahoo.com
تکنیسین کارگاه ها
وحید حسنزاد فانید

تلفن: 04135297581
دورنگار: 04135419967
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/ ایمیل:
مسئول آزمایشگاه ها
فاطمه حسنی

تلفن: 04135297162
دورنگار:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : fhassani2015[at]gmail.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.